Stadgar

Stadgar Migränföreningen i Västra Götalands län

Antagna vid årsmötet 29 mars 1995

Senast reviderade vid årsmötet 20 april 2021

§1     Föreningens namn

         Föreningens namn är Migränföreningen i Västra Götalands län.

         Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§2     Föreningens ändamål  

         Föreningen är ansluten till Huvudvärksförbundet (tidigare Svenska

         Migränförbundet SMIF) och godtar förbundets stadgar och ändamål i §2.

         Föreningens ändamål är att sprida information om migrän, Hortons huvudvärk

         samt annan svår huvudvärk.

         Föreningen ska i sin verksamhet vara religiöst och partipolitiskt obunden.

§3      Medlemskap   

          Som medlemmar i föreningen ingår personer med migrän eller annan svår

          huvudvärk och deras anhöriga.

          Årsavgiften betalas till Huvudvärksförbundet vid inträde och därefter årligen vid

          tidpunkt och med belopp som fastställs av Huvudvärksförbundets styrelse.

          Länsföreningens årsmöte kan besluta om särskild lokal årsavgift.

§4      Föreningens verksamhet 

          Föreningen ska i sin verksamhet ge stöd till migrändrabbade och deras

          anhöriga. Föreningen ska sprida seriös information om migränsjukdomen och

          annan svår huvudvärk.

          Föreningen ska utveckla kontakter med myndigheter och beslutsfattare i frågor

          som berör migrändrabbade.

          Föreningen ska stödja seriös migränforskning.

§5      Motioner

          Medlem har motionsrätt till föreningens årsmöte. Motionen ska vara skriftlig

          och lämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

§6      Årsmöte  

          Verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte ska hållas påföljande år senast den

          första maj, med kallelse på hemsidan, minst två veckor i förväg.

          Medlem som betalat sin årsavgift minst en månad före årsmötet har rösträtt

          med en röst genom personlig närvaro.

          Vid årsmötet ska följande punkter vara med:

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av årsmötets funktionärer.
 4. Ordförande
 5. Sekreterare
 6. Justerare och tillika rösträknare
 7. Förvaltningsberättelse.
 8. Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning.
 9. Revisorns berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Verksamhetsplan.
 12. Budget.
 13. Förslag från styrelsen.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant på vardera ett år.
 16. Val av valberedning.
 17. Inkomna motioner.
 18. Fastställande av årsavgiften
 19. Medlemmarnas frågestund
 20. Mötets avslutande

§7     Styrelse

         Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vars majoritet ska bestå

         av personer med migrän eller annan svår huvudvärk.

         Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter.

         Ledamöterna väljs växelvis hälften/hälften på två år.

         Det åligger styrelsen att ombesörja att föreningen blir vederbörligen

         representerad i sådana samhälleliga organ eller föreningar och förbund där

         migränikers intressen kan främjas.

§8     Valberedning

         Årsmötet kan utse en valberedning bestående av en till tre medlemmar,

         med uppgift att förbereda nästkommande årsmötes valfrågor.

§9     Revision

         För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses på årsmötet

         en revisor och en suppleant till denna. Räkenskaperna avslutas per kalenderår

         och överlämnas till revisorn senast den 28 februari påföljande år.

§10   Stadgeändring

         Ändring av stadgarna kan ske vid årsmöte, dock först sedan styrelsen avgivit

         yttrande. Förslag till ändring av annan än styrelsen ska ha inkommit till

         styrelsen senast två månader före årsmötet. För beslut om stadgeändring

         krävs 2/3-dels majoritet.

§11   Före anslutning till annan organisation krävs årsmötesbeslut med 2/3-dels

         majoritet.

§12   Extra årsmöte

         Vid behov kan styrelsen kalla till extra årsmöte.  

§13   Upplösning

         Föreningens egendom ska vid eventuell upplösning användas till ändamål

         som framgår av §4.